Contact

Algemene Voorwaarden

Maas groep BV Tel. +31 88 90 06 100 KvK 12057211
www.maasgroep.nl IBAN NL59 RABO 0322 6874 38 BTW nr. NL 8141.61.431.B.01

1 Algemeen

Onderhevige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en/of diensten waarbij wij (Maas groep) betrokken, althans contractpartij zijn. Eventuele afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
1.1 Onder de ‘wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, althans wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtverkrijgende(n).
1.2 Eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden blijven van kracht, doch slechts voor zover zij niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden prevaleren onderhavige voorwaarden. Eventuele afwijkingen hierop dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
1.3 Door het verstrekken van een opdracht aan ons aanvaardt de wederpartij de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden.
1.4 De wederpartij met wie één maal is gecontracteerd onder toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden, stemt uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten

2 Aanbiedingen

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van cursusopzet, cursusmateriaal, begrotingen, plannen, catalogi en/of andere bescheiden, blijven deze eigendom van ons en moeten deze op eerste verzoek worden teruggezonden. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een opdracht

3 Overeenkomsten

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, zulks op verval van de rechten van de wederpartij ter zake, tenzij de wederpartij daartegen binnen 2 dagen na datum van de bevestiging schriftelijk geprotesteerd heeft.
3.2 Indien wij een opdracht niet schriftelijk hebben bevestigd, komt een overeenkomst tot stand zodra wij met de uitvoering van de opdracht een begin hebben gemaakt, in welk geval de factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Eventueel later gemaakte (aanvullende) afspraken binden ons slechts indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
3.4 Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter beoordeling aan ons, voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst.
3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) na te komen, van de wederpartij (nadere) zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

4 Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
4.1.1 Gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk opdrachtdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale diensten, overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten;
4.1.2 Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
4.1.3 Vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.2 Wij zijn door enkele schriftelijke mededeling aan de wederpartij gerechtigd de prijzen na het sluiten van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst sprake is van één of meer factoren  en/of omstandigheden die voor ons de prijs van het product of dienst bepalen, tenzij deze wijziging voor ons redelijkerwijze voorzienbaar was. In het geval van een dergelijke prijswijziging heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 5 dagen na bekendwording met de prijswijziging. In een dergelijk geval komt de wederpartij geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook toe. De wederpartij is alsdan  gehouden hetgeen reeds is nagekomen aan ons te vergoeden op basis van de vóór wijziging geldende prijzen

5 Uitvoering

5.1 Tenzij anders overeengekomen, gaat de uitvoering van de overeenkomst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en voorts alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, indien en voor zover deze vóór het uitvoeren van de overeenkomst moet zijn verricht, is ontvangen.
5.2 Indien niet aan de voorwaarden van artikel 5.1 is voldaan, hebben wij het recht de uitvoering zonder nadere kennisgeving op te schorten totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling zijn gehouden.
5.3 Indien een termijn is overeengekomen waarbinnen de opdracht door ons moet zijn uitgevoerd, betreft zulks geen fatale termijn zoals bedoeld in art. 6:83 sub a BW. De enkele overschrijding van deze termijn levert mitsdien geen verzuim op; daarvoor is een ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn van tenminste 14 dagen wordt gesteld, vereist.

6 Klachten

6.1 De wederpartij wordt geacht de prestatie, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd, met als gevolg dat het recht om daarover te klagen is vervallen, tenzij:
6.1.1 De klachten binnen bekwame tijd (te weten binnen één week na levering van de betreffende prestatie of indien het een klacht over een factuur betreft, binnen één week na factuurdatum) schriftelijk aan ons kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten;
6.1.2 Het betreft een klacht inzake een verborgen, bij levering niet zichtbaar gebrek, indien deze ons schriftelijk heeft bereikt binnen één week na constatering van het gebrek, zulks met dien verstande dat klachten door ons niet meer in behandeling worden genomen indien zij ons eerst (na) 6 maanden na levering bereiken.
6.2 Indien klachten door ons gegrond worden bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren en is iedere verdere aansprakelijkheid uitgesloten.

7 Overmacht

7.1 Onder ‘overmacht’ wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
7.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.
7.3 Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat zulks één der partijen enig recht geeft op schadevergoeding.
7.4 In geval van ontbinding op grond van 7.3 is de wederpartij wel vergoeding verschuldigd van de prestaties die reeds zijn uitgevoerd, vóórdat de overmacht intrad.
7.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Iedere schade dient binnen één week na ontdekking bij ons schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid vervalt.
8.2 Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade die aan onze opzet en/of grove schuld te wijten is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
8.2.1 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
8.2.2 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
8.2.3 de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in onderhavige voorwaarden.
8.3 Onze aansprakelijkheid beperkt zich in ieder geval tot maximaal dat bedrag, dat aan ons verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, waaruit onze aansprakelijkheid voortvloeit.
8.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, reputatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.5 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in van de wederpartij afkomstige gegevens, of als gevolg van ondeugdelijkheid van door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, of als gevolg van door de handelswijze van door de wederpartij in het werk gestelde derden. De wederpartij vrijwaart ons van aanspraken van derden wegens (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, welke het gevolg zijn van door de wederpartij aan ons verstrekte zaken, en/of van de wederpartij afkomstige gegevens.
8.6 Onderhave beperking van aansprakelijkheid geldt mede ten aanzien van de door ons ingeschakelde derde(n).

9 Annulering

9.1 Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, dient hij dat schriftelijk te doen.
9.2 Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, eerder dan 4 weken voor aanvang van de uitvoering, is hij 10% van het overeengekomen bedrag verschuldigd als annuleringskosten; vindt annulering later plaats dan 4 weken voor aanvang van de uitvoering, of vindt er in het geheel geen annulering plaats, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
9.3 Als datum van de annulering geldt de datum van ontvangst door ons van het annuleringsschrijven.
9.4 Indien een cursus vanwege onvoldoende inschrijving geen doorgang kan vinden op de aangekondigde datum, hebben wij het recht de overeenkomst te annuleren en worden reeds betaalde kosten per omgaande terugbetaald.

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door ons geleverde en zich nog bij of onder de wederpartij bevindende zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit hoofde van door ons geleverde of nog te leveren zaken, bijbehorende verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of daaraan verbonden vorderingen uit schadevergoeding jegens ons verschuldigd is, ons eigendom.
10.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit hoofdstuk bepaalde, bij de wederpartij of andere houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,00 per dag of dagdeel dat hij hiermede in gebreke blijft.

11 Intellectuele eigendom

11.1 Alle cursusopzet, cursusmateriaal, tekeningen, literatuur, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om hier gebruik van te maken.
11.2 Tenzij anders overeengekomen blijven intellectuele eigendomsrechten, verbonden aan het door ons ten behoeve van de wederpartij geleverde product/dienst, berusten bij ons, in welk geval het product/dienst voor geen ander doel gebruikt mag worden dan waarvoor het volgens de opdracht bestemd is. Het is de wederpartij niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds, om tot openbaarmaking daarvan in welke vorm dan ook over te gaan. In geval van overtreding van het bepaalde in dit artikel is de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00 per overtreding, alsmede van € 100,00 per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht aanvullende schadevergoeding te vorderen.
11.3 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte zaken, gegevens of anderszins, niet in strijd zal zijn met wettelijke voorschriften of rechten van derden.
11.4 Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden tegen ons geldend maken uit hoofde van schending van de in artikel 11.3 genoemde garantie.

12 Betaling

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld op de factuur zelve, dient betaling contant bij (af)levering te geschieden, of middels storting op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 7 dagen na factuurdatum.
12.2 Indien de door ons te leveren prestatie een cursus betreft, dient betaling te geschieden bij het tot stand komen van de overeenkomst doch in ieder geval voordat er met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.
12.3 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij onherroepelijke arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
12.4 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
12.5 Ingeval de wederpartij:
12.5.1 In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel indien beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd;
12.5.2 Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
12.5.3 Enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
12.5.4 Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te voldoen. Hebben wij door het enkel plaatsvinden van één der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

13 Rente en kosten

13.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf datum verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.
13.2 Alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. Ook kosten in verband met een verzoek c.q. sommatie om tot betaling over te gaan, komen voor rekening van de wederpartij.

14 Adreswijzigingen

14.1 De wederpartij dient een adreswijziging schriftelijk aan ons door te geven, bij gebreke waarvan het bij ons bekende adres als juist wordt geacht.

15 Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op de overeenkomst tussen partijen en op de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, behoudens appèl en cassatie.

“ Maas groep is er voor je vooruitgang in werk ” Kees Verbeek, 10 september 2017
“ Maas groep werkt met hart en hoofd ” Annelies van Hoven, 11 september 2017
Kees Verbeek
Annelies van Hoven
Wij werken samen met onder andere
Sluit video
Onze vestigingen Maas groep door heel Nederland Maas groep heeft locaties verspreid door heel het land. Dit maakt het erg gemakkelijk om eens bij een van onze adviseurs langs te gaan. Zij zullen je dan de mogelijkheden uitleggen en eventueel een traject starten. Het doel van dit traject is simpel: de arbeidsmarkt weer succesvol betreden door middel van Re-integratie óf Outplacement. Bekijk al onze vestigingen
Vind een vestiging in de buurt
Waar kunnen we je mee helpen?
Ik wil algemene Informatie
Ik ben een Werknemer
Ik ben een Werkgever
Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
In het kort

Maas groep is al vele jaren een begrip als re-integratie & outplacementbureau. Met een groot team van ervaringsdeskundige professionals verspreid door heel Nederland.

© 2018 Maasgroep.nl Sitemap