Contact

Privacy Verklaring

Het is de visie van Maas groep om voor bedrijven, overheden, verzekeraars, UWV, werkenden, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden in heel Nederland, de partner te zijn op het gebied van:

 • Re-integratie en outplacement
 • Schadelastbeperking en bedrijfskundige advisering
 • Innovatief denken/handelen
 • Zelfredzaam, zelfstandig en zelfsturend maken van opdrachtgevers.

Dit doen wij door onze medewerkers te trainen en begeleiden in het meedenken met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Wat wij bieden aan de klant maken wij ook intern waar, onze medewerkers zijn zelfstandig, zelfsturend, zelfredzaam, resultaatgericht, klantgericht, bezitten ondernemend vermogen én inlevingsvermogen.

Om het juiste maatwerk te bieden werken wij met specialisten en generalisten die op regio niveau werkzaam zijn en beschikken over een uniek en variabel netwerk.

 

Privacy staat voorop in onze dienstverlening

Maas groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maas groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Maas groep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

In het kader van het verwerken van persoonsgegevens zijn voor Maas groep de volgende categorieën van personen van belang:

 • Kandidaten: werkzoekenden en / of uitkeringsgerechtigden waarvoor Maas groep in opdracht van derden diensten uitvoeren op het gebied van het vinden en aanbieden van werk.
 • Opdrachtgevers: dit zijn overheden of bedrijven alsmede particulieren die zelf Maas groep benaderen voor begeleiding in het kader van het arbeidsproces.
 • Leveranciers: dit zijn bedrijven die in opdracht van Maas groep diensten voor ons uitvoeren op het gebied van IT, payroll en overige support.
 • Medewerkers: dit zijn alle personen waarmee Maas groep een dienstverband mee heeft afgesloten.
 • Prospecten, stakeholders, en overige geïnteresseerden: alle overige personen waarvan Maas groep gegevens heeft voor marketing en sales doeleinden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van kandidaten

Persoonsgegevens van kandidaten worden door Maas groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoering geven aan of het verstrekken van een opdrachten en de daarbij behorend administratieve en communicatieve doeleinden. Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
 • Zorgdragen voor een zo efficiënt mogelijke uitvoering van onze dienstverlening middels onder andere kwaliteitsrapportages en tevredenheidsonderzoeken. De grondslag voor verwerking van deze gegevens is gerechtvaardigd belang.
 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden door Maas groep de volgende persoonsgegevens gebruikt voor verwerking:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, roepnaam  
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Pasfoto
 • Kopie identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID kaart)
 • Opleidingsgegevens, diploma’s en certificaten
 • Arbeidskundige gegevens en onderzoeksrapporten
 • Inschrijvingsbewijs UWV
 • Assessmentrapport
 • Trajectplan
 • Kopie arbeidsovereenkomst na plaatsing
 • Kopie salarisstroken
 • Verklaringen UWV in relatie tot de uitkeringssituatie
 • Subsidiegegevens waaronder een subsidieaanvraag en –beschikking

De verkregen persoonsgegevens worden bewaard zolang de kandidaat wordt bemiddeld en begeleid door Maas groep. Alle op de persoon herleidbare gegevens, data en/of resultaten worden na beëindiging van de gesloten overeenkomst op opdracht ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal 7 jaar bewaard tenzij door de kandidaat anders wordt geëist.

 

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers worden door Maas groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het verstrekken van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden door Maas groep de volgende persoonsgegevens gebruikt voor verwerking:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadressen
 • Bankgegevens

Persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal 7 jaar bewaard tenzij door de opdrachtgever of leverancier anders wordt geëist.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospecten, stakeholders  en/of overige geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ en/of geïnteresseerde worden door Maas groep  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): marketing en sales.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook

Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden door Maas groep / Inc4 groep de volgende persoonsgegevens gebruikt voor verwerking:

 • Voornaam; Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Maasgroep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- en/of geïnteresseerden.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit betreft de volgende gevallen:

 • Persoonsgegevens van de kandidaten worden gedeeld met de betreffende opdrachtgever, werkgever of derden uitsluitend nadat de kandidaat daarvoor expliciete toestemming heeft verleend.
 • Maas groep zal periodiek (uitsluitend) contactgegevens van kandidaten en opdrachtgevers ter beschikking stellen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau om tevredenheidsmetingen uit te kunnen voeren en onderzoek te doen naar de kwaliteit van de geleverde diensten.
 • Persoonsgegevens van kandidaten worden gedeeld in die gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van externe aanbieders voor digitale loopbaan testinstrumenten ten behoeve van loopbaanadvisering, beroepenoriëntatie en of job-finding.
 • Persoonsgegevens van medewerkers worden gedeeld met een externe organisatie ten behoeve van het verzorgen van de betalingen van de salarissen van de medewerkers.
 • Maas groep heeft met een aantal externe IT leveranciers onderhoudscontracten afgesloten voor de IT systemen / applicaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Wij geven in principe geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of in de nabije toekomst nog moeten afsluiten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Maas groep neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maas groep) tussen zit.

 

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Maas groep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • We hanteren autorisaties voor toegang tot systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met onze Privacy functionarissen:

Data Privacy Officer: debruijne@inc4groep.nl

Data Privacy Coördinator: vanhilten@inc4groep.nl

Versie 1.1-20.06.2018

 

 

 

“ Maas groep is er voor je vooruitgang in werk ” Kees Verbeek, 10 september 2017
“ Maas groep werkt met hart en hoofd ” Annelies van Hoven, 11 september 2017
Kees Verbeek
Annelies van Hoven
Wij werken samen met onder andere
Sluit video
Onze vestigingen Maas groep door heel Nederland Maas groep heeft locaties verspreid door heel het land. Dit maakt het erg gemakkelijk om eens bij een van onze adviseurs langs te gaan. Zij zullen je dan de mogelijkheden uitleggen en eventueel een traject starten. Het doel van dit traject is simpel: de arbeidsmarkt weer succesvol betreden door middel van Re-integratie óf Outplacement. Bekijk al onze vestigingen
Vind een vestiging in de buurt
Waar kunnen we je mee helpen?
Ik wil algemene Informatie
Ik ben een Werknemer
Ik ben een Werkgever
Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
In het kort

Maas groep is al vele jaren een begrip als re-integratie & outplacementbureau. Met een groot team van ervaringsdeskundige professionals verspreid door heel Nederland.

© 2018 Maasgroep.nl Sitemap